Advert
Advert
Şan­lı­ur­fa'da 25 şubat hazırlıkları
Kadir Can

Şan­lı­ur­fa'da 25 şubat hazırlıkları

Bu içerik 137 kez okundu.

Pey­gam­ber­ler Şehri Şan­lı­ur­fa 25 şubat pazar günü ya­pı­la­cak Ak Parti il baş­kan­lı­ğı kong­re­si­ne,sokak süs­le­me­le­ri, be­le­di­ye­le­rin hiz­met atağı ve ta­nı­tım­lar­la 
ha­zır­la­nı­yor.

kong­re ön­ce­sin­de bu ha­zır­lık­lar ya­pı­lı­yor, bölge çift­çi­si­nin ve Şan­lı­ur­fa hal­kı­nın gözü kente ola­cak Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'a çev­ril­miş du­rum­da.

Şan­lı­ur­fa ve ilçe zi­ra­at odası baş­kan­la­rı çift­çi­le­rin DEDAŞ'la ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rı Gıda Tarım ve hay­van­cı­lık Ba­ka­nı Ahmet Eşref Fa­kı­ba­ba'ya ile­te­rek çözüm 
is­te­di­ler.

Tarım ba­ka­nı Fa­kı­ba­ba ile gö­rü­şen Zi­ra­at Oda­la­rı, çift­çi­le­rin DEDAŞ'ın keyfi uy­gu­la­ma­la­rın­dan ya­şa­dık­la­rı so­run­la­rı Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'a ile­til­me­si­ni is­te­di­ler. 

25 şu­bat­ta il baş­kan­lı­ğı kong­re­si­ne ka­tıl­mak üzere Şan­lı­ur­fa'ya ge­lecek olan Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın çift­çi­le­re müj­de­li haber ver­me­si bek­le­ni­yor.

25 şubat ön­ce­sin­de başta bü­yük­şe­hir olmak üzere ilçe be­le­di­ye­le­ri de hiz­met ata­ğı­na ge­çe­rek göze çar­pan, kötü gö­rün­tü oluş­tu­ran so­run­la­ra neş­ter atı­yor.

Bü­yük­şe­hir ula­şım so­ru­nu­na neş­ter vur­mak adına baş­lat­tı Tram­büs ta­şı­ma­cı­lı­ğı için ça­lış­ma­la­rı­na hız verdi.

İnanç Tu­riz­mi­nin Göz­de­si olan Pey­gam­ber­ler şehri Şan­lı­ur­fa'nın canlı ak­var­yu­mu Ba­lık­lı­göl'de baş­la­tı­lan alt ve üst yapı ça­lış­ma­la­rı ile bir­lik­te çevre dü­zen­le­me­le­ri de hız ka­zan­dı.

ki­mi­ne göre ya­pı­lan ça­lış­ma­lar Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın zi­ya­ret ön­ce­sin­de hiz­met rö­tu­şu ola­rak gö­rül­se de ni­ha­ye­tin­de ya­pı­lan hiz­met Urfa ve Şan­lı­ur­fa­lı için­dir.

Şan­lı­ur­fa'nın dört bir ya­nın­da be­le­di­ye­ler ta­ra­fın­dan ya­pı­lan hiz­met­ler eleş­ti­ril­se de olum­lu kar­şı­lan­sa da ya­pı­lan ya­pıl­ma­yan hiz­met­ten daha iyi­dir. 

Hiç­bir be­le­di­ye yada resmi kurum yap­tı­ğı hiz­met­ler­le tüm va­tan­da­şı aynı se­vi­ye­de mem­nun et­me­si im­kan­sız­dır ama hiz­met ya­pıl­ma­mak­tan daha iyi­dir.

Pey­gam­ber­ler Şan­lı­ur­fa, Su­ri­ye­li­le­re karşı en­sar­lık gö­re­vi­ni la­yi­kı ve hoş­gö­rü ile ye­ri­ne ge­ti­rir­ken,
Şan­lı­ur­fa­lı tüm alan­la­ra ya­pı­lan hiz­met­le­ri de la­yı­ki ile gör­mek ister.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ege açıklarında battı: 16 kişi hayatını kaybetti
Ege açıklarında battı: 16 kişi hayatını kaybetti
Nepal'de uçak kazası: En az 40 ölü 22 yaralı
Nepal'de uçak kazası: En az 40 ölü 22 yaralı
şanlıurfa urfa