EKONOMİ
Giriş Tarihi : 10-02-2017 19:48   Güncelleme : 10-02-2017 19:48

2017’ye piyasalar temkinli girdi, hükümet teşvikleri ateşledi

Medya Takip Merkezi (MTM), Ekonomi Gazetecileri Derneği için yeni yılın ekonomi başlıklarını belirledi. 2016 yılı boyunca gerek Türkiye’nin gündeminde gerekse küresel gündemde yaşanan hareketlilik piyasalarda da kendini hissettirdi. Analistlere göre, piyasaların 2016 olduğu gibi 2017’de de dalgalanacağı yönünde. Hükümet kanadı ise teşvikleri ve destekleri arttırarak piyasanın nefes almasını sağladı. İşte araştırmanın detayları…

 2017’ye piyasalar temkinli girdi, hükümet teşvikleri ateşledi

Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayındaekonomideöneçıkangelişmelerideğerlendirdi. Raporagöre,2016 yılınıtemkinligeridebırakanpiyasalar, 2017’de de temkinlilikyönündedavranışsergiledi. Bununüzerinehükümetkanadı, elindekiteşvikvedestekpaketlerinibirerbireraçıklayarakpiyasalarırahatlattı.

Siyasetteolduğukadarekonominin de gündemindereferandumvardı. Nisan ayındayapılmasıplanlananreferandum,piyasalariçinoldukçaönemtaşıyor.Analistleregöre15 Temmuz’danöncesivesonrasıolarakdeğerlendirilen2016 yılınınardından, 2017 yılıdareferandumöncesivesonrasıdiyeanılabilir.

 

Doların 2017 performansı Trump’abağlı…

2016 yılındayaşananseçimler, Türkiye’dekidarbekalkışması, terörolaylarıveküreselanlamdayaşanançeşitlikötüolaylargeridebırakılırken,gözler 2017’ye çevrildi. Analistler’egöre, Dolar’ın 2017 yılındakihareketliliği,ABD’ninbaşkanı Donald Trump’abağlıolarakdeğişecek. Yenibaşkanınatacağıadımlar,dolarınyılperformansıhakkındaönemarzediyor. Trump’unvaatlerinigerçekleştirmesihalinde,2017’nindolarınyılıolabiliryönündekiyorumlariseçeşitligazetelerinekonomisayfalarındayeraldı. Dolar Kuru, ay boyunca 128 bin 743 haberleanıldı.

 

Yılın ilk enflasyonrakamlarıbeklentileriaştı

Enflasyon,yeniyıldabeklenilenrakamınüstündeçıktı. TüketiciFiyatlarıEndeksi’nin (TÜFE) 1.7 artacağıöngörülürken, yüzde 2.46 artışgösterdi. Yıllıkenflasyonise, yüzde 8.53'ten yüzde 9.22'ye çıktı.Ocak ayındaenyüksekartışyüzde 6,37ilegıdavealkolsüziçeceklergrubundagörüldü.Enflasyon, 34 bin 129 haberekonuoldu.

 

Büyükanneprojesininrakamları belli oldu

AileveSosyalPolitikalarBakanlığıileÇalışmaveSosyalGüvenlikBakanlığıarasında “BüyükanneMaaşı” içinprotokolimzalandı. Bakan Mehmet Müezzinoğlu, Mart ayındafaaliyetegirecekolanprojeiçin 425 lira aylıkverileceğiniaçıkladı. Uygulama 6 bin aileyikapsarken,İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Sakarya, Antalya, Konya, Tekirdağve Gaziantep illerinde pilot uygulamayapılacak. Büyükanneprojesi, toplamda 2 bin 127haberlemedyadayeraldı.

 

Emeklilerintibakyasasıiçinhareketegeçti

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), 5 milyonemeklininintibakyasasındanyararlanmasıiçinmahkemeyemüracaatetti. 2000 yılındanönceSSK'danemekliolanlaraintibakyasasıçıkartılmışve 2 milyondanfazlaemekli 355 lirayavaranzamalmıştı. Şimdi 2000’den sonraemekliolanlardaintibakyasasındanyararlanmakiçinhareketegeçti. İntibakYasası, toplamda 406 haberleyeraldı.

 

 

ÖTVdüzenlemesitüketicininyüzünügüldürdü

BakanlarKurulu'nunaldığıkararagöre, bazıürünlerde ÖTV sıfırlanırken, KDV indirimine de gidildi. Hükümet, mobilya, beyazeşyavekonuttayaptığıgeçicivergiindirimiylevatandaşınveesnafınyüzünügüldürdü. Mobilya’da KDV yüzde 8’e düşürülürken, elektriklievaletlerininÖTV'si 30 Nisan'akadarsıfırlandı.

Otomobildeise, ÖTV indirimininyapılmayacağıaçıklandı. MaliyeBakanıNaciAğbal, otomobildevergiindiriminegidilmeyeceğini, otomobilsektöründekiyerliüretiminarttırılmasıveyatırımlarınteşvikedilmesiaçısındançözümeaçıkolduklarınıbelirtti.ÖzelTüketimVergisi (ÖTV), toplamda 5 bin 180 haberekonuoldu.

 

BES’edevlettenekdestek

Otomatikbireyselemekliliksistemiileartıkçalışanınmaaşındanyüzde 3’e kadarkesintiuygulanacak. Endüşük 53 lira olurkenenyüksek 340 lira kesintiolacak. Devletinuygulayacağıbusistemile 10 yıl prim yatıranve 56 yaşınagelençalışanlaremekliliğihakedecek.Emeklilikhakkıkazandığındatopluşekildeparasınıçekmeyipenaz 10 yılemeklimaaşıgibiödemelerinyapılmasınıisteyenvatandaşaisedevlettenyüzde 3 oranındaekdestekgelecek. BireyselEmeklilikSistemi, 3 bin 797 haberekonuoldu.

 

Ocak ayındaekonomideöneçıkandiğerkonubaşlıklarıiseşöyleydi; “Dolar Kuru”, 128 bin 743 haberekonuolarakzirveyibelirledi. Listeninikincisırasında “İhracat” 69 bin 839 haberleyeralırken, “Vergi” 63 bin 83 haberleüçüncü, “Faiz” 51 bin 503 haberledördüncü, “T.C. MerkezBankası” 48 bin 138 haberlebeşincisıradayeraldı.

 

OCAK AYINDA EKONOMİDE ÖNE ÇIKAN KONU BAŞLIKLARI

No          Konu Başlıkları  Yazılı Basın         TV          Online Basın      Toplam

1             Dolar Kuru          20.276   897         107.570                128.743

2             İhracat  16.967   1.889     50.983   69.839

3             Vergi     12.953   2.268     47.862   63.083

4             Faiz        6.750     3.107     41.646   51.503

5             T.C. Merkez Bankası      4.964     3.306     39.868   48.138

6             Büyüme              8.573     1.935     31.679   42.187

7             Enflasyon            5.077     2.328     26.724   34.129

8             Borsa İstanbul   1.372     1.413     28.650   31.435

9             İşsizlik   5.812     1.267     20.273   27.352

10           İthalat   6.120     774         19.508   26.402

11           Türk Lirası           3.826     1.586     19.839   25.251

12           Asgari Ücret       5.014     773         14.079   19.866

13           FED Amerika Merkez Bankası    1.328     1.265     14.234   16.827

14           Altın      1.948     792         13.430   16.170

15           Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)        1.165     129         3.886     5.180

16           IMF- Dünya Bankası       731         186         3.764     4.681

17           Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 851         96           2.850     3.797

18           Büyükanne Projesi         229         92           1.806     2.127

19           İstihdam              456         175         1.170     1.801

20           İntibak Yasası    54           2             350         406

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 

Ekonomi BakanıNihatZeybekçi’denTürkürünlerineyüzdeyüzdestekgeldi

Ekonomi BakanıNihatZeybekçi, Afrikailedışticarethacminin 20 milyarseviyesindeolduğunuvurgulayarakTürkürünlerineyüzdeyüzdestekverileceğiniaçıkladı.

 

UluslararasıkrediderecelendirmekuruluşuFitch’inTürkiye’ninkredinotunubirbasamakdüşürülmesineBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Twitter hesabındantepkigösterdi.

Şimşek, YunanfilozofEpictetus’un“Önemliolanbaşınızaneleringeldiğideğil, bunlaranasıltepkiverdiğinizdir.” mesajınıpaylaştı. Krediderecelendirmekuruluşu Fitch, Türkiye’nin “BBB-” olannotunu “BB+” seviyesinedüşürdü.

 

MaliyeBakanıNaciAğbal’danyapılandırmakonusundayenibiraçıklamageldi. Ağbal, borcuolanlarınMayıssonunakadarbunupeşinveyataksitleödemesihalindekanundanyararlanacaklarını” açıkladı.

 

KalkınmaBakanıLütfi Elvan isereferandumayönelikaçıklamalarıylabasındayeraldı.

 

Ocak ayıverilerinegöre, Ekonomi BakanıNihatZeybekçi, 8 bin 585 haberlelisteninzirvesindeyeraldı. EkonomidensorumluBaşbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 7 bin 798 haberleikincisıradabulunurken, MaliyeBakanıNaci Ağbal 7 bin 532 haberle üçüncü, KalkınmaBakanıLütfi Elvan, 3 bin 424 haberledördüncüsıradayeraldılar.

 

OCAK AYINDA EKONOMİDE EN ÇOK KONUŞULAN BAKANLAR

   No       Bakanlar              Yazılı Basın         TV          Online Basın      Toplam

1             Nihat Zeybekçi 1.295     599         6.691     8.585

2             Mehmet Şimşek              1.264     407         6.127     7.798

3             Naci Ağbal          1.409     132         5.991     7.532

4             Lütfi Elvan           698         121         2.605     3.424

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 

TÜSİAD’ın yeni başkanı Erol Bilecik oldu

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, 4 bin 584 haberle STK Başkanları listesinin zirvesinde yer aldı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken 3 bin 747haberle ikinci, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise 3 bin 261haberle üçüncü sırada bulundular.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Nail Opak 2 bin 852 haberle dördüncü, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi bin 990 haberle beşinci sırada yer aldılar.

Ocak ayı gelişmeleri arasında Türkiye Sanayicileri ve İş adamları Derneği’nin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurulda aday olan Index Grubu’nun CEO’su Erol Bilecik, Cansen Başaran Symes’ten bayrağı devralarakTÜSİAD’ın yeni başkanı oldu. Yeni TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bin 943 habere konu olurken, Cansen Başaran Symes ise bin 18 haberle medyada yer aldı.

 

OCAK AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN STK BAŞKANLARI

No    STK Başkanları    Yazılı Basın         TV     Online Basın       Toplam

1       Rıfat Hisarcıklıoğlu      1.057         136   3.391         4.584

2       Bendevi Palandöken   1.260         24     2.463         3.747

3       Şemsi Bayraktar 1.501         30     1.730         3.261

4       Nail Opak  502   51     2.299         2.852

5       Mehmet Büyükekşi     447   58     1.485         1.990

6       Erol Bilecik          249   138   1.556         1.943

7       Davut Çetin        310   3       1.039         1.352

8       Gürsel Baran       258   3       1.062         1.323

9       İbrahim Burkay 355   3       678   1.036

10     Cansen Başaran Symes        145   93     780   1.018

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 

TOBB yeni yılda da zirvede yer aldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB), 13 bin 532 haberle listenin zirvesinde yer aldı. KOSGEB 10 bin 151 haberle ikinci, MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği 9 bin 503 haberle listenin üçüncü sırada yer aldı. SPK Sermaye Piyasası Kurulu, 6 bin 395 dördüncü olurken BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 5 bin 966 haberle beşinci sırada yer aldı.

 

OCAK AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR

No          Kurum / Kuruluşlar         Yazılı Basın          TV          Elektronik Basın                   Toplam

1             TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  3.655     233         9.644     13.532

2             KOSGEB               3.246     84           6.821     10.151

3             MÜSİAD Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği            2.185     122         7.196     9.503

4             SPK Sermaye Piyasası Kurulu     369         57           5.969     6.395

5             BDDK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu      896         276         4.794     5.966

6             TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi 1591      90           3.455     5.136

7             TESK Türkiye Esnaf Ve Sanatkârlar Konfederasyonu       1.874     56           2.581     4.511

8             TZOB Türkiye Ziraat Odaları Birliği            618         317         3.367     4.302

9             TÜRSAB Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği           1105      111         2.820     4.036

10           TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu  597         229         3.097     3.923

11           TBB Türkiye Bankalar Birliği         1025      80           2.774     3.879

12           ATO Ankara Ticaret Odası            672         31           2.225     2.928

13           ATSO Antalya Ticaret ve Sanayi Odası    693         46           1.886     2.625

14           BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası        748         63           1.586     2.397

15           TÜSİAD Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 634         3             1.715     2.352

16           TÜMSİAD Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği                594         15           1.378     1.987

17           İSO İstanbul Sanayi Odası            482         58           1.419     1.959

18           İZTO İzmir Ticaret Odası               332         24           1.185     1.541

19           İTO İstanbul Ticaret Odası           291         118         1.035     1.444

20           ASKON Anadolu Aslanları İşadamları Derneği     358         14           910         1.282

Veriler, MTM Medya Takip Merkezi’nin Ocak 2017'de 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı haber takibi sonuçlarından derlenmiştir.

 

Ayrıntılıbilgiiçin

MTM Medya Takip Merkezi       +90 212 442 30 00                                            www.medyatakip.com

Merve Aktürk                                  Kurumsal İletişim                                            m.akturk@medyatakip.com

MTM Hakkında:

 

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki merkezinin yanı sıra, İstanbul Anadolu Yakası, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Samsun, Adana, Gaziantep şehirlerinde 9, Almanya’da ve Azerbaycan’da birer olmak üzere toplam 11 noktada temsil edilen Medya Takip Merkezi (MTM), takip ettiği 4 bini aşkın yayın ve 150 çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen medya takip kuruluşlarındandır. İstanbul’da, 1999 yılında kurulan MTM, ilk şubesini 2006 yılında Ankara’da faaliyete geçirmiştir. Kısa sürede Türkiye’de medya takip sektörünün lokomotifi haline gelen kuruluş, aynı yıl Almanya’da açtığı temsilciliği ile faaliyetlerini yurtdışına taşımıştır. 2013 yılında, Azerbaycan’ın ilk medya takip şirketini faaliyete sokan MTM, klasik ve dijital medya takibinin yanı sıra, Medya Bilgi Rehberi, Etkinlik Takvimi ve Online TV Arşivi gibi servisleri ile de sektörde öne çıkmaktadır. Uluslararası platformda büyümeyi, hedefleri arasında tutan ve çalışmalarını bu yönde sürdüren MTM, tam üyesi olduğu AMEC (İletişim Ölçme ve Değerlendirme Uluslararası Birliği) ve FIBEP (Uluslararası Medya Takip Şirketleri Federasyonu)gibi uluslararası kuruluşlar ve üyeleri ile global anlamda işbirliğini günden güne geliştirmektedir.