ÖZEL HABER
Giriş Tarihi : 13-03-2021 22:25   Güncelleme : 13-03-2021 22:25

Urfa'da 12 Kişilik İş Alımına Rekor Başvuru

Adalet Bakanlığı Şanlıurfa Taşra Teşkilatında işe alınmak üzere 12 kişilik temizlik personeli iş başvurusuna 11 bin 513 kişi başvurdu. Rekor başvuru dikkat çekti.

Urfa'da 12 Kişilik İş Alımına  Rekor Başvuru

URFADABUGUN- Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere  1287 temizlik personeli alım ilanına çıktı. Şanlıurfa'ya düşen kadro sayısı 12.  Başvurular önceki hafta başladı.  Şanlıurfa'da kısa süre içerisinde İŞ-KUR sitesi üzerinden 11 bin 513 kişi başvuruda bulundu. İşe alınacak personelin görev dağılımı şöyle olacak:

İŞE ALIM ŞARTLARI VE AÇIK POZİSYONLAR İSE ŞÖYLE:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ İSTİHDAM İLÂNI


Adalet Bakanlığı Taşra Teşkilatında görev yapmak üzere;
EK-1 listede yeri, sayısı ve meslek adı belirtilen, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve   Kuruluşlarında   İşçi   Alınmasında   Uygulanacak   Usul   ve   Esaslar   Hakkında   Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi olarak 1.287 temizlik görevlisi alınacaktır.

I-GENEL ŞARTLAR
1.  2527  sayılı  Türk  Soylu  Yabancıların  Türkiye'de  Meslek  ve  Sanatlarını  Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu,  Özel  Kuruluş  veya  İşyerlerinde  çalıştırılabilmelerine  İlişkin  Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almamış olmak,
4.  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarından  herhangi  bir  sebeple  görevinden  veya  mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
6. İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak.
7. İlan edilen (EK-1) listeden sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapılacaktır. Birden fazla işyeri  (İl)  için  başvuru  yapıldığının  tespit  edilmesi  halinde  adayın  hiçbir  başvurusu  kabul edilmeyecektir.
8.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi   Alınmasında  Uygulanacak  Usul   ve  Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesinde belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların   anılan   maddenin   1   inci   fıkrasında   belirtilen   öncelik   durumlarını   belgelemeleri gerekmektedir.  Ancak  bu  belge  işe  yerleştirmede  başvuran  lehine  tek  başına  bir  hak  teşkil etmeyecektir.

II-ÖZEL ŞARTLAR
Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
1. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
2.  İlan  tarihi  itibarıyla  35  yaşını  bitirmemiş  olmak,  (4  Mart  1986  ve  sonrası  doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

III-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
Başvurular  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  internet  sitesinden  04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV-KURA KAPSAMINDA ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17/03/2021   tarihinde   saat   11:00’da   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   toplantı salonunda  noter  huzurunda  kura  çekimi  yapılacak  olup,  adaylar  ülkemizi  de  etkisi  altına  alan COVID-19    salgını    nedeniyle    noter    huzurunda    gerçekleştirilecek    olan    kura    çekimine katılamayacaklardır.   Kura   çekimi   Adalet   Bakanlığı   Personel   Genel   Müdürlüğü   Youtube kanalından  (https://www.youtube.com/channel/UC62GRRZnIPoZGM0GjkAzA8A)  canlı  olarak yayınlanacaktır.   Kura   çekilişi   kuranın   gerçekleştirildiği   gün   ve   saatte   video   kayıt   altına alınacaktır. Kura ile başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

V-İSTENİLECEK BELGELER
1. EK-2 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgileri için beyan formu. (EK-2 beyan  formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2.  Mezuniyeti  gösterir  öğrenim  belgesinin  onaylı  sureti.  (EK-1  listede  belirtilen  adalet komisyonu başkanlıklarına elden teslim edilecektir. Adayların belge aslını veya e-Devlet Kapısı üzerinden  alınmış  barkodlu  mezuniyet  belgesini  ibraz  etmeleri  halinde  sureti  EK-1  listede belirtilen  adalet  komisyonu  başkanlıklarınca  onaylanacaktır.  Posta  yolu  ile  belge  teslimi  kabul edilmeyecektir.)

VI-BELGE TESLİMİ
Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl ve yedek adaylar istenilen belgeleri 18/03/2021 – 24/03/2021  tarihleri  arasında  sınavı  yapacak  adalet  komisyonu  başkanlıklarına  bizzat  teslim edecektir. Posta vb. yollarla gönderilecek evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde belge teslim etmeyenler değerlendirmeye alınmayacaktır.

VII-SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Adalet komisyonlarınca yapılacak inceleme neticesinde kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylardan şartları taşımayanların yerine yedek adaylardan kura sırasına göre şartları taşıyan adaylar   eklenerek   açık   iş   sayısının   4   (dört)   katı   aday  belirlenmek   suretiyle   sözlü   sınava katılacaklara ilişkin nihai liste oluşturulacaktır.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak adalet  komisyonu  başkanlıklarının  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle   yükümlü   olacakları   vazifelerdeki   yetkinliklerini   ölçmeye   yönelik   ve   eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
Sınav   kurulu   başkan   ve   üyelerinin   ayrı   ayrı   vermiş   oldukları   puanların   aritmetik ortalaması  esas  alınmak  suretiyle  sözlü  sınav  puanı  belirlenecektir.  Sözlü  sınavda  tüm  adaylar genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında 50 puan, hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerileri alanında 50 puan üzerinden olmak üzere toplam yüz (100) tam puan   üzerinden   değerlendirilecektir.   Verilen   puan   adayın   atanmaya   esas   puanı   ve   başarı sıralaması  için  kullanılacaktır.  Sözlü  sınavda  başarılı  sayılmak  için,  en  az  altmış  (60)  puan alınması gerekmektedir.

Başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet  puanı  yüksek  olana  öncelik  verilerek  en  yüksek  puandan  başlamak  üzere  başarı sıralaması belirlenecektir.
Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve yeteri kadar yedek aday belirlenecektir.
Yapılan   sözlü   sınav   sonucunda  asıl   ve   yedek   olarak   başarılı   olan   adaylar;   adalet komisyonu  başkanlıklarının  internet  sitesinde  ilan  edilecek  olup,  adaylara  ayrıca  yazılı  tebligat yapılmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

VIII-SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ
Adaylar sözlü  sınav sonuçlarına, sonuçların  ilân  edildiği  tarihten itibaren  on  gün  içinde sınavı  yapan  adalet  komisyonu  başkanlığına  yazılı  olarak  itiraz  edebilirler.  Bu  itirazlar  on  gün içinde incelenir ve nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,  imza  ve  adresi  olmayan  dilekçeler,  faksla,  posta  veya  e-posta  yoluyla  yapılan  itiraz  ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

IX-GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ
Ataması  yapılanların,  atama  onayının  tebliğinden  itibaren  15  gün  içerisinde  göreve başlamaları gerekmektedir.
Atanma  hakkından  vazgeçenler  ile  aranılan  şartları  taşımadığı  anlaşılanların  atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılanlardan atama onayının tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın   15   gün   içerisinde   göreve   başlamayanların   atamaları   iptal   edilecektir.   İstihdam edilenlerden aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların ise sözleşmeleri feshedilecektir.
Ataması yapılan pozisyon için iki aylık deneme süresi uygulanacaktır. İş sözleşmesi, ilgili adalet komisyonu başkanlığı tarafından deneme süresi içinde bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.
Başarı  sıralamasının  kesinleştiği  tarihten  itibaren  bir  yıllık  süreyi  aşmamak  üzere  aynı kadrolar  için  yapılacak  müteakip  sınava  ilişkin  duyuruya  kadar  yukarıda  belirtilen  nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya   boşalan   kadrolara,   başarı   listesindeki   sıralamaya   göre   yedekler   arasından   istihdam yapılabilecektir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.

X-ÜCRET
Atanma hakkı kazanan işçilere işe başlatıldığı yıl için günlük ücret;
İstihdam  edilecek  işçilere  2021  yılı  Asgari  Ücret  Tespit  Komisyonunca  belirlenen  bir günlük normal çalışma karşılığı belirlenen asgari ücretin %10’u oranında artırılmış olarak günlük brüt 131,17 TL ödenecektir.
Duyurulur.

EK-1: Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet Komisyonları ile İl, Görev Yeri ve Açık İş Sayısı Tablosu
EK-2: Beyan Formu
 

Başvuru Belgelerini Alacak ve Sözlü Sınavı Yapacak Adalet Komisyonu İli Görev Yeri Kadro Unvanı Meslek Kolu Açık İş Sayısı
Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Adana Adana Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 30
Adana Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Adana Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Adana İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Kozan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Adıyaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Adıyaman Adıyaman Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Gerger Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Gölbaşı(Adıyaman) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kahta Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Afyonkarahisar Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Afyonkarahisar Afyonkarahisar Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 6
Ağrı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Ağrı Ağrı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Aksaray Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Aksaray Aksaray Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Eskil Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Amasya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Amasya Amasya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Gümüşhacıköy Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Merzifon Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Suluova Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Taşova Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Ankara Ankara Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 80
Gölbaşı(Ankara) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 12
Ankara Batı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Ankara Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 19
Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Antalya Alanya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Antalya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 20
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 11
Elmalı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Manavgat Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ardahan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Ardahan Ardahan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Artvin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Artvin Arhavi Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Artvin Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Borçka Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Aydın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Aydın Aydın Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 7
Çine Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Aydın İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Nazilli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kuşadası Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Söke Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Balıkesir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Balıkesir Balıkesir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Bandırma Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Erdek Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Balıkesir İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Bartın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Bartın Bartın Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Batman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Batman Batman Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Bayburt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Bayburt Bayburt Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Bilecik Bilecik Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Bingöl Bingöl Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Kiğı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Bitlis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Bitlis Bitlis Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Bolu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Bolu Bolu İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Bolu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 6
Burdur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Burdur Burdur Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Gölhisar Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Bursa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Bursa Bursa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 30
Gemlik Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Mustafakemalpaşa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Orhangazi Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 6
Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 40
Çanakkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Çanakkale Bayramiç Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Biga Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çanakkale Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 9
Gelibolu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Lapseki Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Yenice(Çanakkale) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çankırı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Çankırı Çankırı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Çorum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Çorum Çorum Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Osmancık Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Sungurlu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Denizli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Denizli Çal Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çivril Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Denizli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Denizli İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Diyarbakır Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Diyarbakır Diyarbakır Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Diyarbakır İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Düzce Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Düzce Düzce Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 7
Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Edirne Edirne Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Elazığ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Elazığ Elazığ Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Erzincan Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Erzincan Erzincan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Erzurum Aşkale Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Erzurum Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Tortum Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Hınıs Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Eskişehir Eskişehir İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Eskişehir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Gaziantep Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Gaziantep Gaziantep Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 30
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
İslahiye Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Nizip Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Giresun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Giresun Bulancak Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Espiye Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Giresun Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Gümüşhane Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Gümüşhane Gümüşhane Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Hakkari Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Hakkari Hakkari Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Şemdinli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Yüksekova Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Hatay Hatay Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
İskenderun Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Kırıkhan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Reyhanlı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Isparta Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Isparta Isparta Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İstanbul Bakırköy Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 90
Büyükçekmece Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 12
Küçükçekmece Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Gaziosmanpaşa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 12
İstanbul Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 90
Beykoz Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
İstanbul Anadolu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 35
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 30
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 6
Silivri Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı İzmir Bergama Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
İzmir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 30
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 15
İzmir Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Karşıyaka Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Ödemiş Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kahramanmaraş Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kahramanmaraş Afşin Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Elbistan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Andırın Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kahramanmaraş Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Karabük Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Karabük Karabük Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Karaman Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Karaman Karaman Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Kars Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kars Arpaçay Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Digor Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kars Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Kastamonu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kastamonu İnebolu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Küre Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kastamonu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 9
Kayseri Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kayseri Kayseri İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kayseri Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 15
Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 15
Kırıkkale Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Kırıkkale Kırıkkale Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Kırklareli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Kırklareli Kırklareli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Lüleburgaz Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Kırşehir Kırşehir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kilis Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kilis Kilis Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kocaeli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Kocaeli Gebze Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 20
Gölcük Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Kocaeli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Konya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Konya Akşehir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ereğli(Konya) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Çumra Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Hadim Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Konya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 20
Konya Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 15
Konya Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Kütahya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Kütahya Kütahya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Tavşanlı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Manisa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Manisa Akhisar Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Manisa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 8
Saruhanlı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Demirci Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Salihli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Turgutlu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Mardin Mardin İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kızıltepe Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Mardin Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Mersin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Mersin Erdemli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Mersin Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Anamur Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Silifke Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Tarsus Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Muğla Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Muğla Bodrum Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Milas Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Fethiye Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Datça Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Marmaris Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Muğla Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Nevşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Nevşehir Avanos Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Nevşehir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ürgüp Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Niğde Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Niğde Bor Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çamardı Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çiftlik Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Niğde Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Ulukışla Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ordu Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Ordu Fatsa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ordu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Ünye Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Osmaniye Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Osmaniye Osmaniye Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Rize Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Rize Çayeli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Kalkandere Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Pazar Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Rize Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Sakarya Sakarya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 12
Samsun Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Samsun Samsun Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Samsun Bölge İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Siirt Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Siirt Siirt İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Siirt Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sinop Boyabat Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Ayancık Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Sinop Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Sivas Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sivas Sivas Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Şanlıurfa Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Şanlıurfa Şanlıurfa İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Siverek Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Akçakale Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Birecik Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Şanlıurfa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Viranşehir Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Şırnak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Şırnak Cizre Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Silopi Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Şırnak Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Tekirdağ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Tekirdağ Çerkezköy Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Çorlu Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 6
Saray(Çorlu) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Tekirdağ Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4
Tokat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Tokat Erbaa Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Tokat Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 3
Trabzon Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Trabzon Trabzon İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Trabzon Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Tunceli Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Tunceli Tunceli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Uşak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Uşak Uşak Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Van Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Van Erciş Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Van Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 5
Van Bölge Adliye Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 10
Yalova Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu
Başkanlığı
Yalova Yalova Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Yozgat Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Yozgat Yozgat İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Çayıralan Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Sarıkaya Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Şefaatli Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Yozgat Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Zonguldak Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Zonguldak Zonguldak İdare Mahkemesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 1
Ereğli(Zonguldak) Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 2
Zonguldak Adliyesi Sürekli İşçi Temizlik Görevlisi 4