EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-03-2021 15:25   Güncelleme : 17-03-2021 15:25

Urfa TİGEM 7 Bin Ton Buğday Satacak

Şanlıurfa Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından teklif usulü ihaleyle 7000 ton buğday satışı gerçekleştirilecek.

Urfa TİGEM 7 Bin Ton Buğday Satacak

İhale 25 Mart saat 10.30'da Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda yapılacak. İhaleye katılım şartları şöyle:


           " 1- İşletmemizin 2020 yılı istihsali 7.000 ton mahsul buğday 17 (onyedi) parti halinde açık arttırma usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
İhalede satışa sunulan 7.000 ton mahsul buğday Ceyhan 99, Pandas ve Gökkan için muhammen fiyat: 2.050 TL/Ton’dur.
            2- İhale 25.03.2021 günü saat 10:30’da Şanlıurfa Ticaret Borsasında (Ticaret Borsası Buğday Pazarı Bürosu Satış Salonunda) yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 01.04.2021 tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.
            3- İhaleye ait geçici teminat % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına veya Halkbank Ceylanpınar şubesi İBAN NO:TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesaplarına yatırılabilir.
            4- İhale konusu mahsule ait numuneler Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperlerince alınacak olup, Şanlıurfa Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında yığında görebilir veya ihale tarihinden önce Şanlıurfa Ticaret Borsası Eksperleri ile irtibat kurarak, eksperler ile aynı gün İşletmeye gelerek Eksperlere ayrıca numune aldırabileceklerdir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı yığında görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
            5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler.
   6- İhaleye katılan isteklilerde, aşağıdaki şartlar aranır.
  a) Tebligat için adres beyanı belgesi,
  b) Geçici teminat vermesi,
  c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde, gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde imza beyannamesi verilmesi.
7- Müşteri Şanlıurfa Ticaret Borsasında yapılacak ihaleye iştirak etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır. Müşteri 8. Madde hükümlerine göre tebligatın alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde ihale tutarının % 10’u üzerinden kat’i teminatını ve ihale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait 3.maddede belirtilen banka hesap numarasına yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır.
8- Müşteri İhalede almış olduğu malı sözleşme tarihinden itibaren 20 (yirmi) gün (Pazar ve Bayram günleri hariç) içerisinde kaldırmak zorundadır. Ancak yağmur v.s. gibi mücbir sebeplerden dolayı yükleme yapılamaması nedeniyle İşletme tarafından taşıma süresi için ek süre verilebilir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacağı gibi belirtilen sürede çekilmeyen mal için mahsul depolama ücreti olarak günlük KDV dahil 1,00 TL/Ton gecikme bedeli alınacaktır. Gecikme bedeli müşterinin yazılı dilekçe ile müracaatı üzerine gecikme süresi dikkate alınarak peşin olarak tahsil edilir. İşletme ihtiyaç duyması halinde silo, ambar v.b. yerlerdeki müşteriye ait mahsulü dilediği yere nakledebilir. Müşteri bu duruma itiraz edemez. İhale konusu mahsullerin nakliyesi müşteriye aittir. Mal İşletmede teslim edileceğinden malın yüklenmesi ve nakliyesi sırasında müşterinin bu işte çalıştıracağı tüm personelin yürürlükteki ceza, hukuk yasaları, iş kanunu, trafik kanunu, vergi kanunları, SGK mevzuatları ile ilgili bütün kanunlar, Karayolları trafik tüzüğü vs tüzük ve nizamnamelerin uygulanmasından doğacak her türlü sorumluluk müşteriye aittir.
9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA) ile Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Ankara, Elazığ, Mersin, Nizip, Kızıltepe Ticaret Borsası Başkanlıkları, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinin ihaleler sayfasında ve İşletmemiz Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 414–471 4974 (5 Hat) telefonlarından ve 414–471 4378 / 471 5228 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.
10- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.
11-İhalede teklif edilen en yüksek fiyatlar Onay Makamınca onaylandığı takdirde ihale kesinleşir.
İLAN OLUNUR."