EKONOMİ
Giriş Tarihi : 17-03-2021 15:32   Güncelleme : 17-03-2021 15:32

Harran Üniversitesi 25 Bin Litre Akaryakıt Satın Alacak

Harran Üniversitesi 5.000 litre 95 oktan kurşunsuz benzin ve 20.000 litre motorin olmak üzere toplam 25 bin litre akaryakıt satın alacak.

Harran Üniversitesi 25 Bin Litre Akaryakıt Satın Alacak

İhale açık usül ile yapılacak. 23 Mart'ta gerçekleşecek ihal için başvurular Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı'na yapılacak. Detaylar ise şöyle:

 

"İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ


Akaryakıt mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2021/144394

 

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Osmanbey Kampüsü 63050 Haliliye/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası : 4143183080 - 4143183195
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Akaryakıt
b) Niteliği, türü ve miktarı : Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (Diğer) 5.000 lt) Motorin (Diğer) (20.000 lt)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Harran Üniversitesine bağlı bütün birimlerin ihtiyacı olan ve bu birimlerde kullanılan jeneratör, çim biçme makineleri, odun kesme motoru, traktör, kamyon ve motosiklet vb. araçların ihtiyacı olan akaryakıtın yükleniciye bildirilmesinin ardından yakıt yükleniciye ait araçlar vasıtasıyla Üniversitemiz birimlerine teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar, idarenin talepte bulunacağı tarihlerde yapılır.
d) İşe başlama tarihi : 01.05.2021


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.03.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Harran Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
- İstekliler, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereği, ihale konusu mal için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) alınmış Lisans Belgesinin aslı veya noter tasdikli suretini vereceklerdir.
- İstekliler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin Akaryakıt Dagıtım ve Pazarlama Kuruluşu (ihale konusu benzin ve madeniyağ dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması gerekir) olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini ya da
- İstekli Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise;
- Bayisi olduğu Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, teklif sahibinin mezkur dağıtım kuruluşunun bayisi (ihale konusu benzin ve madeniyağ dağıtım ve pazarlama kuruluşu olması gerekir) olduğunu tevsik eden yazının aslı veya noter tasdikli suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.
- Sanayi sicil Belgesi
- Meslek Odası tarafından düzenlenen Kapasite Raporu
- Meslek Odası tarafından düzenlenen Yeterlilik Belgesi
- Meslek Odası tarafından düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi
- Alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, teklif sahibinin Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge
- İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi
- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesi
- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen belgeler.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır."