EKONOMİ
Giriş Tarihi : 19-05-2021 22:10   Güncelleme : 19-05-2021 22:10

500 Yataklı Kantini İhaleyle Kiraya Verilecek

Şanlıurfa'da 500 Yataklı olarak bilinen Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kantini İhaleyle Kiraya Verilecek.

500 Yataklı Kantini İhaleyle Kiraya Verilecek

Kantin, kafetarya ve çay ocağı yeri kiraya verilecektir

KANTİN, KAFETERYA VE ÇAY OCAĞI YERİ KİRAYA VERME İHALESİ

 

Kullanım Amacı Kira Süresi Tahmini Bedel(yıllık) G.Teminat İhale Gün ve Saati
Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağı Yeri Kiraya Verme İşi 3 Yıl 1.250.000,00 TL 375.000,00TL 28/05/2021 10.00


a) Taşınmazın niteliği, yeri ve miktarı: Mülkiyeti Hazineye ait S.B.Ü Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemize tahsisli olarak kullanılan taşınmazın Ana Bina Açık Alan: 150 m²   Ana Bina Kapalı Alan: 200 m²  -  Haliliye Ek Bina Açık Alan:  45 m2 Haliliye Ek Bina Kapalı Alan: 91,5 m2 ile AMATEM-ÇAMATEM binasında 2 Adet Otomat, Kantin, Kafeterya ve Çay Ocağı Yeri Kiraya Verme İşi 3 Yıl süre ile kiraya verilecektir.
b) Şartname ve eklerinin görülme yerleri ve temin etme şartları: İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satın Alma Biriminde (Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi Karaköprü/Şanlıurfa) bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 200,00 TL (ikiyüzTürklirası)’dir. Bu tutar Hastanemizin Şanlıurfa Halkbank İpekyol Şubesi TR82 0001 2001 3210 0006 000004 IBAN numaralı hastanemiz hesabına yatırılması gerekmektedir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İstekliler doküman makbuzunu ihale dosyasına ekleyecektir. İhaleye iştirak edenler, kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddelerini önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır
c) İhalenin yapılacağı yer tarih, saat ve usulü: S.B.Ü. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Esentepe Mahallesi Ertuğrul Caddesi) Karaköprü/ŞANLIURFA Konferans Salonunda 28.05.2021 tarihine tevafuk eden Cuma günü saat 10:00’da, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.
ç) Tahmini Edilen Bedel ve Geçici Teminat Oranı: Tahmini edilen 1.250.000,00 TL bedelin % 30’u oranında 375.000,00 TL(üçyüzyetmişbeşbintürklirası) Hastanemizin Şanlıurfa Halkbank İpekyol Şubesi TR82 0001 2001 3210 0006 000004 IBAN nolu hesabına yatırılan makbuz/dekont veya 2886 sayılı Kanunun 26’ıncı ve 27’inci maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu. (Teminat mektubu üzerinde İdarenin adı, İşin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde Banka Teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır.) Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka teminat mektupları kabul edilemez.
d) İhaleye Katılacaklardan İstenilen Diğer Belgeler ve Şartlar
1. Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları
2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, (isteklilerin yazılı ve imzalı adres beyanı vermeleri.)
3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri
4. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır.
5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya İlgili Meslek Odası Belgesi; Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihalenin yapılacağı tarihin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı Vekâletname ile Vekilin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi.
8. Adli Sicil Kayıt Örneği  (Sabıka Kaydı): Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına (Özel Hukuk Tüzel Kişilerde tüm ortaklar dâhil)  dair savcılıktan son altı ay içinde alınmış belge ile e-devlet üzerinden alınan belgede kabul edilecektir.
9. İhaleye katılacaklar, tahmini bedelin en az %25 oranında kamu kurum ve kuruluşlarında bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında tamamlanmış ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla daha önce yaptığı işle ilgili sözleşme örneği ve bu sözleşmeyi teyit eden resmi üst yazıyı ihale dosyasının içinde sunmalıdır. İhale konusu iş veya benzer işlere ilişkin; Büfe, Kantin, Çay Ocağı, Kafeterya, Restaurant, Sosyal Tesis, Pastane işletme işleri sayılacaktır.
10. İhale tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.
11. İhale tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge.
12. İstekliler ihale tarih ve saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
13. Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://mehmetakifinaneah.saglik.gov.tr/ web sayfasının satınalma kısmından görülebilir.

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ  

 • İlan Numarası

  ILN01371417

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Merkez

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Kiraya Verme

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  28.05.2021 10:00

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 • Yayınlandığı Gazeteler

  17/05/2021 : GAP GÜNDEMİ

  17/05/2021 : DOĞRUHABER