EKONOMİ
Giriş Tarihi : 18-07-2021 12:12   Güncelleme : 18-07-2021 13:57

Karaköprü Belediyesi'nden Satılık 3 Arsa

Şanlıurfa Karaköprü'de üç adet arsa ihaleyle satılacak.

Karaköprü Belediyesi'nden Satılık 3 Arsa

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN YAPILAN

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI ŞÖYLE:


Madde 1- İlçemiz sınırları dâhilinde Akpiyar ve Narlıkuyu Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait aşağıya çıkarılmış taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye Meclisinin 09.01.2020 tarih ve 9 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 17.06.2021 tarih ve 165 sayılı kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda 05.08.2021 Perşembe Günü saat 09:30’da Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

Satışı yapılacak taşınmazların:

S.
No
İli
İlçesi
 
Mahalle Ada
No
Par-sel Yüzölçümü
Cinsi Beher m²
Fiyatı
Toplam Bedel
(KDV Dâhil)
Geçici Teminat Miktarı (%3)
1 Şanlıurfa
Karaköprü
Akpiyar 5884 2 3265 m² Arsa 2.200,00-TL 7.183.000,00-TL 215.490,00-TL
2 Şanlıurfa
Karaköprü
Akpiyar 5884 3 3265 m² Arsa 2.500,00-TL 8.162.500,00-TL 244.875,00-TL
3 Şanlıurfa
Karaköprü
Narlıkuyu 6157 3 1003,54 m² Arsa 1.900,00-TL 1.906.726,00-TL 57.201,78-TL


Madde 2- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.

  Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 100-TL (Yüz Türk Lirası)’dir.

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar 05.08.2021 tarihinde Perşembe Günü saat 09:30’da Karaköprü Belediyesi Hizmet Binası toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

İHALE TARİH VE SAATLERİ

S.
No
İli
İlçesi
 
Mahalle Ada
No
Par-sel Yüzölçümü
Cinsi Beher m²
fiyatı
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1 Şanlıurfa
Karaköprü
Akpiyar 5884 2 3265 m² Arsa 2.200,00-TL 05.08.2021 Saat 09:30
2 Şanlıurfa
Karaköprü
Akpiyar 5884 3 3265 m² Arsa 2.500,00-TL 05.08.2021 Saat 09:45
3 Şanlıurfa
Karaköprü
Narlıkuyu 6157 3 1003,54 m² Arsa 1.900,00-TL 05.08.2021 Saat 10:00


Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.

A) İstekli gerçek kişi ise;
  a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,             
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) SGK, Maliye ve Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge,

B) İstekli tüzel kişi ise bu belgelere ek olarak;
  a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı           olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir

Madde 8-  İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 04.08.2021 Çarşamba günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.