EKONOMİ
Giriş Tarihi : 29-07-2021 12:21   Güncelleme : 29-07-2021 12:53

Akçakale Belediyesi İhaleyle 510 Bin Litre Akaryakıt Satın Alacak

Akçakale Belediyesi İhaleyle 510.000 Litre Akaryakıt Satın Alma duyurusuna çıktı. İşte detaylar;

Akçakale Belediyesi İhaleyle 510 Bin Litre Akaryakıt Satın Alacak

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR
AKÇAKALE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2021/415035

 

1-İdarenin
a) Adresi : FATİH SULTAN MEHMET ABDULLAH GÜL BULVARI 65 63500 AKÇAKALE/ŞANLIURFA
b) Telefon ve faks numarası : 4144112057 - 4144112330
c) Elektronik Posta Adresi : eyturkman@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 500.000 LİTRE MOTORİN , 10.000 LİTRE K.BENZİN AKARYAKIT ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MOTORİN AKÇAKALE BELEDİYESİ ARAÇ GARAJI VE AKÇAKALE İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE KIRSALDA ÇALIŞACAK ARAÇLARA TESLİMAT , K.BENZİN YÜKLENİCİ POMPASINDAN TESLİMAT
c) Teslim tarihi : İDARENİN İHTİYAÇ VE TALEBİNE GÖRE 365 GÜN İÇİNDE PEYDER PEY TESLİMAT YAPILACAKTIR.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ ABDULLAH GÜL BULVARI NO : 65 AKÇAKALE ŞANLIURFA
b) Tarihi ve saati : 10.08.2021 - 09:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-BAYİLİK İŞLETME BELGESİ
2-ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN BAYİLİK LİSANSI(İSTASYONLU)

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
SANAYİ SİCİL BELGESİ
KAPASİTE RAPORU
İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ
ÜRETİCİ VEYA İMALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ ABDULLAH GÜL BULVARI NO : 65 AKÇAKALE ŞANLIURFA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  ŞANLIURFA AKÇAKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

 • İlan Numarası

  ILN01418994

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Akçakale

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

 • İhale Türü

  Mal Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  10.08.2021 19:00

 • İhale Kayıt No

  2021/415035

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  500.000 LİTRE MOTORİN , 10.000 LİTRE K.BENZİN AKARYAKIT ALIM İŞİ

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ ABDULLAH GÜL BULVARI NO : 65 AKÇAKALE ŞANLIURFA

 • Yayınlandığı Gazeteler

  19/07/2021 : YENİ AKÇAKALENİN SESİ