EĞİTİM
Giriş Tarihi : 24-08-2021 20:13   Güncelleme : 24-08-2021 20:19

Urfa'da Ücretli Öğretmen Başvuruları Sürüyor

Şanlıurfa'da okullarda ek ders ücreti karşılığı ders vermek isteyen öğretmenler için başvuru süreci devam ediyor.

Urfa'da Ücretli Öğretmen Başvuruları Sürüyor

Şanlıurfa'da okullarda ek ders ücreti karşılığı ders vermek isteyen öğretmenler için başvuru süreci devam ediyor. Başvurular e-devlet platformu üzerinden T.C kimlik numarası ve şifre girilerek yapılıyor. 16 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Vianşehir İlçe'den yapılan açıklamada, "Başvuru işlemleri 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihleri arasında müdürlüğümüzde oluşturulan komisyona yapılmaktadır. Şartları taşıyanların başvuru formunu doldurup teslim etmeleri yeterlidir. Başvuru formunda belirtilen belgeleri görev çıkması halinde ibraz edeceklerdir.
İlgililere önemle duyurulur.

 

EK   :

Başvuru Formu

 

 

 

VİRANŞEHİR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ İÇİN BAŞVURU DUYURUSU

 

T.C.

VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

DUYURU

 

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 9'uncu maddesinde; "(1) Öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde;

            a) Yüksek öğrenimli olmak koşuluyla;

            1) Bu Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate,

            2) Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumları ile yabancı uyrukluların eğitim gördüğü geçici eğitim merkezlerinde haftada 30 saate,kadar ek ders görevi verilebilir.

            b) İlgili mevzuatında belirtilen esaslara göre uzman ve usta öğretici olarak nitelendirilenlerden;

            1) Resmî görevi bulunanlara haftada 10 saate,

            2) Resmî görevi bulunmayanlara haftada 40 saate,

            kadar okul öncesi, meslekî ve teknik orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında ek ders görevi verilebilir." hükmü yer almaktadır.

            Bu çerçevede;

            1- Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirileceklerde sırasıyla:

            a) Mezuniyeti, görevlendirileceği alanın öğretmen atamasına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları arasında yer alanlara,

            b) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup yan alanı görevlendirileceği alana uygun olanlara,

            c) Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programı mezunlarından, görevlendirileceği alan dışındaki programlardan mezun olup mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlere,

            ç) Mezuniyeti görevlendirileceği alana yakınlık gösterenlerden başlamak üzere diğer yükseköğretim pogramı mezunlarına,öncelik verilecektir.

            2- Birinci madde kapsamında yapılacak görevlendirmelerde, Talim ve Terbiye Kurulunun "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"na ilişkin Kurul Kararında belirtilen öncelik durumları dikkate alınacaktır.

            3- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilecekler bireysel başvuranlar arasından belirlenecektir. Öğretim yılı içerisinde çeşitli nedenlerle ihtiyaç oluşması hâlinde bu kapsamda görevlendirme yapılabilecektir.

            4- Bir alana birden fazla aynı nitelikleri taşıyanların başvuruları hâlinde sırasıyla; bir önceki öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilen, Kamu Personel Seçme Sınavı puanı yüksek olan, diploma notu yüksek olan tercih edilecek; eşitliğin devamı hâlinde görevlendirilecek aday kura ile belirlenecektir.

            5- Emekliler, yaş haddini aşmamış olmaları kaydıyla ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilebilecektir.

            6- Bu kapsamda görevlendirilecekler, göreve başlamadan en az bir gün önce sosyal güvenlik kurumuna bildirilecektir.

            7- Bu kapsamda görevlendirilenlerin ücretleri, zorunlu haller dışında görev yaptıkları ayı takip eden ayın en geç ilk beş iş günü içerisinde ödenecek; sosyal güvenlik primi kesintileri ilgili mevzuatı doğrultusunda aksatılmadan yapılacaktır.

            8- Aynı belediye sınırları içinde alanlarında aylık karşılığı ders ve zorunlu ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen varken bu dersler, ek ders ücreti karşılığında ders okutanlara verilmeyecektir.

            9- Ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yetkisi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde olup sorunlar mahallinde çözülecektir.

            10- Anılan Kararın 9'uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında usta öğretici olarak görevlendirileceklerde; yukarıda belirtilen hususlardan bağımsız olarak Millî Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirlenen şartlar aranacaktır.

            DERS ÜCRETİ KARŞILIĞINDA GÖRELENDİRİLECEKLERDE ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 

1. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen Genel ve Özel şartları taşıyor olmak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak.

5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. Askerliğini yapmış, askerlikten muaf ya da askerliği 18 Haziran 2022 tarihine kadar tecil edilmiş olmak.(Bakaya kalmamak).

6. Yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

7.  Emekli olan branş ve sınıf öğretmenleri ek ders ücreti karşılığı öğretmenlik başvurusu müracaatında bulunabilecektir.