EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-08-2021 20:05   Güncelleme : 27-08-2021 20:11

Harran Üniversitesi'nde Kantin Yerleri Kiraya Verilecek

Harran Üniversitesi'nde Kantin Yerleri ihaleyle Kiraya Verilecek.

Harran Üniversitesi'nde Kantin Yerleri Kiraya Verilecek

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HARRAN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
KANTİN YERLERİ KİRALAMA İHALE İLANI

İli İlçesi Kiraya Verilecek Kantinlerin Bulunduğu Kampüs Kira Süresi Kantinlerin Bulunduğu Birimler M2 Muhammen Kira Bedeli (TL) (KDV hariç) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
Şanlıurfa Haliliye Osmanbey Kampüsü 5 (beş) yıl 1-Mühendislik Fakültesi Kantini 63,36 150.000,00 TL 15.000,00 TL 07.09.2021 10.00
2-Ziraat Fakültesi Kantini 33,53
3-Eğitim Fakültesi Kantini 294,87
4-İlahiyat Fakültesi Kantini 129,28
5-Tıp Fakültesi Kantini 25,76
6-BESYO Kantini 175,73
7-Merkezi Derslik Kantini 31,32
8-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini 125
Şanlıurfa Haliliye Yenişehir Kampüsü 5 (beş) yıl Sağlık Hizmetleri Y.O Kantini 40 10.000,00 TL 1.000,00 TL 07.09.2021 14.00
Şanlıurfa Eyyübiye Eyyübiye Kampüsü 5 (beş) yıl 1-Veteriner Fakültesi Kantini
2-Teknik Bilimler MYO Kantini
165 22.000,00 TL 2.200,00 TL 08.09.2021 10.00
Şanlıurfa Hilvan Hilvan MYO Kampüsü 5 (beş) yıl Hilvan MYO Kantini 118 8.000,00 TL 800,00 TL 08.09.2021 14.00


Üniversitemiz Kampüslerinde bulunan yukarıda geçici teminat ve muhammen bedeli yazılı Kantin yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.
1- İhale Şanlıurfa İli Halileye İlçesi Mardin Yolu Üzeri Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Merkezi Derslik Zemin kat 1 nolu amfi salonunda İlan ve Şartnamede belirtilen tarih ve saatte teşekkül edecek komisyon huzurunda yapılacaktır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Harran Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Konut ve Taşınmazlar Müdürlüğü’nde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı hesabına 250,00 TL doküman bedeli yatırılarak, dekont karşılığında temin edilir. İhaleye katılacaklar şartnameyi almak zorundadır.
3- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeler;

    Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgâh belgesi)
    Tebligat için Türkiye ‘de adres gösterir belge,
    Gerçek kişilerin nüfus cüzdanı sureti,
    Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını gösterir belge,
    Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen örneğine uygun olarak verilecek Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, tedavüldeki Türk parası ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri), 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine göre düzenlenen geçici teminat mektupları kabul edilmeyecektir.
    Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri;
    Kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
    İhaleye katılacak istekliler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında veya özel eğitim ve sağlık kurumlarında en az 3 (Üç) yıl kantin ve/veya kafeterya hizmetini vermiş olduğuna dair iş deneyim belgesi,
    Özel hukuk tüzel kişilerinin kiralama konusu işin faaliyetleri arasında yer aldığına dair ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya ilgili evrak
    İhale ilanının yapıldığı tarih itibariyle alınmış Adli Sicil Kaydına ait belge (Yüz kızartıcı suçları işleyenler ihalelere katılamazlar.)
    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;


4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.)
5- Geçici Teminat Bedeli Harran Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı T.C. Ziraat Bankası Girişimci Şube TR83 0001 0022 6645 2677 0050 91 numaralı İban’a yatırılacaktır. (Geçici teminat belgesi açıklama kısmında kişi ise “T.C kimlik no, adı soyadı, ihale bilgisi”; Firma ise “Vergi kimlik no firma bilgisi ve ihale bilgisi” eklenmesi gerekmektedir.)
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan Bilgileri