EKONOMİ
Giriş Tarihi : 02-09-2021 20:09   Güncelleme : 02-09-2021 21:09

Haliliye Belediyesi 11 Adet Araç Kiralayacak

HALİLİYE BELEDİYESİ SÜRÜCÜ VE YAKIT DAHİL 4 ADET TRAKTÖR, 3 ADET KIRICILI BEKO LODER, 1 ADET AÇIK KASA KAMYONET, 1 ADET KASALI MİNİ KAMYONET, 1 ADET ARAZÖZ İLE 1 ADET TRAKTÖR KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIM İŞİ YAPACAK.

Haliliye Belediyesi 11 Adet Araç Kiralayacak

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN        :              2021/506554
1-İdarenin
a) Adı    :              HALİLİYE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi             :              Esentepe mahallesi Necmettin Cevheri bulvarı No:9 63200 HALİLİYE/ŞANLIURFA
c) Telefon ve faks numarası          :              4143133443 - 4143142882
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı    :              ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı             :             
SÜRÜCÜ VE YAKIT DAHİL 4 ADET TRAKTÖR, 3 ADET KIRICILI BEKO LODER, 1 ADET AÇIK KASA KAMYONET, 1 ADET KASALI MİNİ KAMYONET, 1 ADET ARAZÖZ İLE 1 ADET TRAKTÖR KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer               :              HALİLİYE İLÇE SINIRLARI
ç) Süresi/teslim tarihi      :              İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi         :              Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :              24.09.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)  :              Haliliye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı No:9 Haliliye/Şanlıurfa

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü araç ve iş makinesi kiralama hizmet alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01441104

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Haliliye

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

 • İhale Türü

  Kiralama ve Hizmet Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  24.09.2021 10:00

 • İhale Kayıt No

  2021/506554

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  SÜRÜCÜ VE YAKIT DAHİL 4 ADET TRAKTÖR, 3 ADET KIRICILI BEKO LODER, 1 ADET AÇIK KASA KAMYONET, 1 ADET KASALI MİNİ KAMYONET, 1 ADET ARAZÖZ İLE 1 ADET TRAKTÖR KİRALAMA (SÜRÜCÜSÜZ) HİZMET ALIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Haliliye Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Esentepe Mah. Necmettin Cevheri Bulvarı No:9 Haliliye/Şanlıurfa

 • Yayınlandığı Gazeteler

  02/09/2021 : URFANATİK