EKONOMİ
Giriş Tarihi : 22-09-2021 21:22   Güncelleme : 22-09-2021 21:22

Urfa İŞKUR Müdürlüğü İhaleyle 5 Servis Aracı Kiralayacak

Şanlıurfa İş ve İşçi Bulma Kurumu İŞKUR İhaleyle 5 Araç ve 5 şoför kiralama hizmeti alacak. İşte detaylar,

Urfa İŞKUR Müdürlüğü İhaleyle 5 Servis Aracı Kiralayacak

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

01/01/2022 – 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN        : 2021/569707

1-İdarenin
a)            Adı         : ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
b)            Adresi    : PASABAGI MAH. 765. SOK 42 63100 ŞANLIURFA MERKEZ/ŞANLIURFA
c)            Telefon ve faks numarası : 4143140038 - 4143132473
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a)            Adı                                              : 01/01/2022 – 31/12/2023 TARİHLERİ ARASI PERSONEL SERVİS TAŞIMACILIĞI
b)            Niteliği, türü ve miktarı             : 4 Adet 2015 Model ve üzeri 16+1 servis aracı(Şoför Dahil) ile 511 sefer personel taşıma işi -Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)            Yapılacağı/teslim edileceği yer : ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ
ç)           Süresi/teslim tarihi                      : İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2023
d)            İşe başlama tarihi                       : 01.01.2022

3-İhalenin
a)            İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2021 - 10:00
b)            İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 4.Kat Toplantı Salonu(İş Kulübü)

4.            İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.         İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.  Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.      Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5       İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6       Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2.         Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.         Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4.         Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve özel sektörde yapılan her türlü personel taşıma, servis ve otobüs taşımacılığı işleri, benzer iş olarak kabul edilir.

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.            İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.            İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.            Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.            İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.          Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.          İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.          Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.          Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.          Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.          Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 

 • İlan Numarası

  ILN01453534

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Merkez

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  4734 Sayılı KİK, Açık İhale Usulü

 • İhale Türü

  Kiralama ve Hizmet Alımı

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  12.10.2021 10:00

 • İhale Kayıt No

  2021/569707

 • Niteliği, Türü ve Miktarı

  4 Adet 2015 Model ve üzeri 16+1 servis aracı(Şoför Dahil) ile 511 sefer personel taşıma işi -Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 • İşin Yapılacağı Yer

  ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  ŞANLIURFA ÇALIŞMA VE İŞKURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 4.Kat Toplantı Salonu(İş Kulübü)

 • Yayınlandığı Gazeteler

  22/09/2021 : URFA DEĞİŞİM