GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-09-2021 21:28   Güncelleme : 25-09-2021 21:28

Birecik Belediyesi Kat Karşılığı Arsa Satacak

Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesi mülkiyeti kamuya ait arsaları kat karşılığında ihaleyle satışa çıkardı.

Birecik Belediyesi Kat Karşılığı Arsa Satacak

Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesi mülkiyeti kamuya ait arsaları kat karşılığında ihaleyle satışa çıkardı.

ŞANLIURFA BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            Aşağıda yeri ve nitelikleri belirtilen Birecik Belediyesine ait taşınmazları, ihale şartnamesinde belirtilen şartlar gereği, Kat Karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
İLİ                                            : Şanlıurfa
İLÇESİ                                     : Birecik
MAHALLESİ                            : Kurtuluş Mahallesi
CİNSİ                                       : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ                          : 7.108,36 m2
ADA ve PARSEL                      : 621 ada 1 parsel

ARSA VE 143 ADET
BAĞIMSIZ  BÖLÜMÜN
TAHMİN EDİLEN BEDELİ        :  94.750.000,00 TL
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI     : 2.842.500,00 TL
İHALE GÜNÜ                           :19 / 10 / 2021
İHALE SAATİ                           :  10:00
MECLİSİ KARARININ
TARİHİ VE NUMARASI        : 20.08.2021-36

 1. Asgari İstenenler: Şanlıurfa Birecik Belediyesince onaylanan mimari projelere göre; 621 ada, 1 parselde yapılacak toplam 4 bloktan oluşan, 48 adeti 3+1 konut, 48 adeti 2+1 konut, 26 adeti dükkan ve 21 adeti mesken olmak üzere, toplam 143 adet bağımsız bölümden oluşan yapının: A blok: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 bağımsız bölüm nolu 3+1 daireler,      A Blok 26, 27 ve 29  bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, B blok 31 bağımsız bölüm nolu dükkan, C blok 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ve 44 bağımsız bölüm numaralı meskenler  29 ve 31 bağımsız bölüm numaralı dükkanlar, D blok  27, 28, bağımsız bölüm numaralı dükkanlar ve 30,31,32,33,34,35,36,37,38  nolu meskenler Birecik belediyesine bırakılacaktır.


Belediyenin istemiş olduğu yukarıdaki bağımsız bölümlere ilave olarak, ihalede İdare’ye, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi çerçevesinde kapalı teklif usulü açık arttırma sonucu en yüksek parasal tutarı ………………………..-TL.(……………………………-Türk Lirası) ödemeyi teklif eden ve ihale şartnamesinde belirtilen niteliklere haiz yüklenici ile sözleşme yapılacaktır.

2- İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Meydan Mahallesi Kani Baba caddesi Enver-Nebiha Karaata Kültür Merkezindeki Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3- İhaleye teklif verecek olan istekliler, ihale dokümanlarını 08.00 - 17.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi, Adnan Menderes bulvarı, Birecik/ŞANLIURFA adresinde bulunan, Birecik Belediyesi hizmet binasında İhale Servisinde görebilirler ve Birecik Belediyesinin  Halk Bankası Birecik Şubesi nezdindeki TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04  nolu iban hesabına 1.000,00 TL’nin yatırılarak dekontun ibraz edilmesi halinde temin edebilirler.

4- İstekliler; ihaleye katılabilmek için ise; İhale Şartnamesinin 2.maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, aynı şartnamenin 5.maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen gün ve saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında  Birecik Belediyesi İhale Servisine imza karşılığı teslim etmelidirler. Birecik Belediyesine verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:
a) İhale şartnamesine ve ekli örneğe uygun olarak hazırlayacakları teklif mektubu ve eki pay cetvelini koyacakları iç zarf,
b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge.
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
            1. Gerçek kişi olması halinde, 2021 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2021 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
d.1.) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
d.2.) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
e) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
f) 2.842.500,00 TL tutarındaki geçici teminat mektubunu veya teminat tutarının, Birecik Belediyesinin Halk Bankası Birecik Şubesi nezdindeki  TR97 0001 2001 4750 0007 0000 04  nolu iban hesabına yatırıldığına dair dekontunu,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

  h)İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
  İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
  1) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya   
  bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
  2) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu   
  veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını  
  göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma  
  uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
  Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu   
  üç kriter birlikte aranır.
  Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini   
  sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik  
   kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
 

I) 2021 yılı içerisinde ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge,
j) 2021 yılı içerisinde S.G.K.’dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge,
k) İş deneyim Belgesi: Belge tutarı En az  25.070,90 m2 (Yapı inşaat alanı) x %40 ‘ı olmalıdır.
İsteklilerden, bu ihalede; son on beş yıl içinde sözleşme kapsamında tek seferde toplam yapı inşaat alanının % 40 (kırk)’ından az olmamak üzere ihale konusu benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler istenecektir.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler; 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"nde yer alan B/II ve/veya B/III grubu işler,  veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az E1 grubu müteahhitlik karnesi, veya ilgili Kurum/Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı benzer iş olarak kabul edilecektir.
l) Her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi.
m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
n) Şartname aldığına dair dekont

5- Teklifler posta yoluyla iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile teklifin hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılır. Ancak posta ile gönderilecek tekliflerin ihalenin yapılacağı saate kadar Komisyon Başkanlığı’na ulaşmış olması şarttır. Telgraf, faks ya da e-posta yoluyla yapılacak başvurular ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir. Saat ayarında Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) Kurumu’nun saat ayarı esastır.  

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-İşin süresi 600(altıyüz) takvim günüdür.

İlan Bilgileri


 • İlan Sahibi

  BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

 • İlan Numarası

  ILN01451723

 • Şehir

  ŞANLIURFA

 • İlçe

  Birecik

 • İlan Türü

  İHALE

 • İhale Usulü

  2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü

 • İhale Türü

  Satış

 • İhale ve Teklif Açma Tarihi

  19.10.2021 10:00

 • İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi

  Birecik Belediyesi

 • Yayınlandığı Gazeteler

  24/09/2021 : BİRECİKİN SESİ

  24/09/2021 : SABAH