ÖZEL HABER
Giriş Tarihi : 07-01-2022 21:20   Güncelleme : 07-01-2022 21:20

Şanlıurfa'da Günün En Önemli Haberi

Şanlıurfa'da zaman içerisinde değişime uğrayan yapılar tespit edilerek kayıtlara geçirilecek.

Şanlıurfa'da Günün En Önemli Haberi

Şanlıurfa'da değişen yapı alanları ölçülerek yeniden tapu kayıtlarına yansıtılacak.

Sayısallaştırma çalışmaları esnasında kadastro paftasında görülen yapı ve tesisler ölçülür. Değişikliğe uğramış veya zeminde mevcut değil ise paftada tescilli şekli ile muhafaza edilir, paftasında gözükmeyen ve kadastrodan sonra yapılan yeni binalar ölçülmez ve teknik evrakı ile paftasında gösterilmez.

A- AMAÇ

Kısaca sayısallaştırma çalışmaları ile hedeflenen amaç, 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek-1 maddesi, Uygulama Yönetmeliği ve TKGM 2012/15 sayılı Genelgesi hükümleri doğrultusunda, kadastro pafta ve parsel alanlarının, tesis kadastrosu üretim orijinal değerlerine bağımlı olarak, tespit edilen teknik hataları da giderildikten sonra günümüz teknik mevzuatı ve teknolojisine uyarlanarak, 3402 sayılı Kanunun 11. maddesine göre ilan ile kesinleştirilmesidir.

B- SAYISALLAŞTIRMA KAPSAMINDAKİ KADASTRO HARİTALARI

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinin öngördüğü sayısal ITRF koordinat sisteminde olmayan ve 22/a uygulaması kapsamında değerlendirilmesi gerekmeyen tüm kadastro paftaları sayısallaştırma çalışmalarına konu edilebilir.

C- TANZİM EDİLECEK BELGELER

Çalışmalar esnasında Sayısallaştırma Yönetmeliğinin 26. maddesinde belirtilen ve 2012/15 sayılı Genelgenin ekinde yer alan;

 1. Sayısallaştırma Raporu,
 2. Sayısallaştırma Yüzölçümü Karşılaştırma Cetveli,
 3. Sayısallaştırma Askı İlân Cetveli,
 4. Sayısallaştırma Kesinleşme Cetveli,
 5. Sayısallaştırma Askı Cetveli İlânı,
 6. Sayısallaştırma Askı Cetveli İlân Tutanağı,
 7. Sayısallaştırma Sonuçlarının Bilgilendirme Duyuru Cetveli,

Belgeleri tanzim edilir.

D- YAPIM AŞAMALARI VE ŞEKLİ

a-Hazırlık Çalışmaları

1-     Sayısallaştırma Programına Alınması ve Duyuru yapılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad.6).

 1. Sayısallaştırma yapılacak birimin Genel Müdürlüğün Onayı ile yıllık çalışma programına alınması,
 2. Çalışmalara başlamadan önce, ilgili köy veya mahalle muhtarlığı ile belediyeye ve Orman Genel Müdürlüğü ile Maliye Bakanlığının mahalli birimlerine, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına en az 15 gün önce bir yazı ile duyuru yapılması.

2-     Sayısallaştırma çalışmaları için, kontrol mühendisi sorumluluğunda mühendis veya kontrol memuru ile en az bir kadastro teknisyeninden oluşan ekibi görevlendirilmesi (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad.7).

3-     Tapu Kayıtlarının çıkarılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği Ek mad.1).

 1. Çalışmalara başlanılacağının bilgisi ve uygulama alanında kalan taşınmazların listesinin Tapu Müdürlüğüne bildirilmesi,
 2. TAKBİS üzerinden tapu kayıt bilgilerinin çıkarılması,
 3. Tapu kütüğü ve kadastro Fen Klasörü ile eşleştirilmesi ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi,
 4. Taşınmazların Fen Klasörü ve Tapu Kütüklerinde “3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi uygulamasına tâbidir.” belirtmesinin yapılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 6/3).

4-     Uygulama alanında kalan taşınmazlar hakkında Mahkemelerden davalı parseller listesinin istenmesi (Sayısallaştırma Yönetmeliği Ek mad.2).

 1. Hukuk mahkemelerinden sınır veya yüzölçümüne yönelik devam eden davaların listesinin istenmesi,
 2. Kadastro Mahkemesinden görülmekte olan tüm davalı taşınmazların listesinin istenmesi.

5-     Teknik belgelerin temini (Sayısallaştırma Yönetmeliği Ek mad.3).

 1. Tesis kadastrosuna ait teknik belgeler,
 2. Kadastrodan sonra tescil edilen değişiklik işlemleri,
 3. Ortofoto haritalar,
 4. Standart topoğrafik fotogrametrik haritalar,
 5. Halihazır harita,
 6. Orman Kadastro harita ve tutanakları,
 7. Hava fotoğrafları,
 8. Uydu görüntüleri,

b-Yapım aşamaları ve hesap işleri

1-     Ada bölümü (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 9).

Tesis kadastrosundan sonra idari sınırda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak, Birim ada sisteminde ise mevcut ada-parsel numaralarına göre; Eğer ada sisteminde değilse, çalışma alanı sınırı içerisinde, çevre sınırı ada teşkil eden parseller topluluğuna kuzeybatıdan itibaren saat ibresi yönünde 101 no.dan başlayarak ada numarası verilmek ve ada içinde yer alan parsellere de yine kuzeybatıdan itibaren saat ibresi yönünde 1 nodan başlayarak parsel numarası verilir (Projede eski parsel numaraları farklı bir tabaka ve renkle ya da üzeri çizili olarak gösterilmelidir).

 1. İdari sınırı değişikliği bulunması halinde bu durum göz önüne alınarak, Çalışma alanı sınırının belirlenmesi,
 2. Ada bölümü krokisinin oluşturulması, ada ve parsel numaralarının verilmesi,
 3. Ada İzleme Cetveli tanzimi.

2-     Geçici koordinatların elde edilmesi ve kontrolü (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 10-11).

Sayısallaştırma çalışmaları esnasında mülkiyet ve detay noktalarının koordinatları, Geçici, İyileştirilmiş ve Kesinleştirilmiş koordinatlar olarak 3 aşamada belirlenmektedir.

Tesis kadastrosu üretim şekli, ölçü değerleri, değişiklik işlemleri ve teknik evrakına göre, klasik paftalarda mevcut karelaj koordinat sisteminde, grafik paftalarda ise verilecek lokal koordinat sisteminde parsel köşe noktaları ile detay noktalarının geçici koordinat değerleri hesaplanmalıdır. Tesis kadastrosuna ait ölçü değerlerinin doğrudan hesaplanması yerine öncelikle ham verilerin girilmesi iş akışına daha fazla işlevlik sağlayacağı düşünülmektedir.

Sayısallaştırma çalışmalarına esas ölçü krokisi, tesis kadastrosunun ölçü krokisi olduğundan ve sayısallaştırma çalışmaları esnasında tanzim edilen ölçü krokileri bir nevi krokilerin de güncellenmesi mahiyetinde olduğu gözetilerek; Çalışmalar esnasında nokta numaraları verilirken, ada numarası taksiminden sonra tesis kadastrosu nokta numaraları aynen kullanılmalıdır. Kadastro teknik evrakında nokta numarası olmaması, paftadan oluşturulması veya sınırlandırma hatalarında zemin ölçüsü ile belirlenmesi halinde mükerrerlik oluşturmayacak şekilde takip eden numaralar verilir.

Bilgilendirme amacıyla, sayısallaştırma çalışmaları esnasında üretilecek olan ölçü krokilerinin NOT bölümünde, “İşbu ölçü krokisi tesis kadastrosunun …. tarih .. numaralı ölçü krokisi mahiyetinde olmak üzere, sayısallaştırma çalışmaları ile üretilmiştir.” şeklinde açıklayıcı belirtme yapılmasının işin mahiyetini açıklama açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Sayısallaştırma çalışmaları esnasında kadastro paftasında görülen yapı ve tesisler ölçülür. Değişikliğe uğramış veya zeminde mevcut değil ise paftada tescilli şekli ile muhafaza edilir, paftasında gözükmeyen ve kadastrodan sonra yapılan yeni binalar ölçülmez ve teknik evrakı ile paftasında gösterilmez. Çalışmalar ile cins değişikliği ve muhdesat terkin işlemleri yapılamaz.  

Elde edilen geçici koordinatlara göre ada bazında yapılan çizimler ile kadastro paftaları, çıktı alınmak veya dijital ortama taşınan kadastro paftası ve ortofoto haritası üzerine bilgisayar ortamında çakıştırılarak, tespit edilen binmeli veya açıklık durumları ile çizim hataları sayısallaştırma sürecinde düzeltilmek üzere mevcut durum ve düzeltmeyi gösterir krokisi ile birlikte raporlanır ve Ada Sayısallaştırma Raporu ekinde muhafaza edilir.

3-     Yer kontrol noktaları dönüşüm hesapları, koordinatların iyileştirilmesi, konum doğruluklarının belirlenmesi ve Ada Sayısallaştırma Raporu tanzimi (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 12-13-14).

 1. Tesis kadastrosuna ait nirengi ve poligon noktalarından oluşan yer kontrol noktaları, gerektiğinde röper ve sigorta araması yapılmak suretiyle, bulananlar ölçülerek (*Çizelge Örneği: Nirengi-Poligon Zemin Ölçü Çizelgesi), tanzim edilir.

Yer kontrol noktalarının tesis kadastrosu ölçü ve hesaplarını kontrol etmek amacıyla, Kadastro esnasında yersel tekniklerle ölçülen nirengi ve poligonların, zeminde bulunarak ölçüsü yapılabilenlerinden ada bazında üçgenler oluşturularak, tescilli koordinatları ile zeminde ölçülen ıtrf koordinatlarından elde edilen kenar uzunlukları veya doğrudan yapılan kenar ölçülerine göre trilatasyon yöntemi (üçkenarlama) ile cosinüs ve sinüs teoremleri de kullanılarak iç açıları hesaplanıp üçgen ve çokgen kapatma doğrulaması karşılaştırılarak kontrol edilebilir.

Hesaptan bulunan kenar değeri ile ölçülerden elde edilen kenar değerleri arasındaki fark Harita Yapım Yönetmeliğinin 88 ila 90. maddelerde açıklandığı üzere dy ve dx ± 10 cm. ds ise 7 cm. den fazla olup olmadığı kontrol edilerek, yanılma sınırını aşan fark olması halinde sayısallaştırma çalışmalarında veya tesis kadastrosu yer kontrol noktası orijinal ölçü ve hesabında hata olup, olmadığı araştırılmalıdır.

 1. Köy veya mahalle biriminde en az kendi nokta konum doğruluğunda olan ortak noktalar kullanılarak, yer kontrol noktalarının dönüşüm hesapları yapılır.
 2. Mülkiyet ve detay noktalarına ait geçici koordinatların arazi kontrolünde kullanılmak üzere öngörülen koordinat sistemine dönüşümü temel olarak 3 şekilde yapılması mümkün olup, bunlar:
 3. Bulunması halinde onaylı dönüşüm parametresine göre,
 4. Ada bazında zemin ölçüsü yapılan yer kontrol noktalarından hesaplanan dönüşüm parametresine göre,
 5. Tesis kadastrosu nirengi ve poligonlarından oluşan yer kontrol noktalarının zeminde yeteri kadar miktarının bulunarak ölçüsünün yapılabilmesi halinde, orijinal üretim metodundaki nirengi ve poligon güzergahlarının öngörülen koordinat sisteminde hesaplarının yapılarak, zeminde bulunamayan nirengi ve poligonların koordinatlarının hesaplanmasını müteakiben, tesis kadastrosu ham verileri ile parsel mülkiyet ve detay noktalarının koordinatlarının öngörülen koordinat sisteminde koordinatları hesaplanabilir.

* (i) ve (ii) maddelerinde belirtilen Genel veya ada bazında dönüşümün öngörüldüğü sistemde yapılacak çalışmalarda, uyuşum poligon güzergahları ve adalara dağılımlı olarak, zeminde bulunan yer kontrol noktalarından uyuşum testleri yapılarak, Fr:240 nolu “Poligon ve Detay Noktaları Kontrol Ölçü ve Hesap Çizelgesi” tanzim edilebilir.  

** (iii) maddesinde belirtildiği şekilde yer kontrol noktalarının öngörülen sistemde koordinatlarının ölçü ve hesapları yapılarak, tesis kadastrosu ham verileriyle parsel ve detay noktalarının öngörülen sistemde geçici koordinatlarının hesaplanması yönteminin kullanılması, tesis kadastrosu nirengi ve poligon güzergahlarında hesaplamaya elverişli miktarda yer kontrol noktasının zeminde bulunarak ölçülmesini gerektirdiğinden, bu yöntemin sadece yer kontrol noktalarının yeterli sıklıkta mevcut olduğu birimlerde kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

 1. İyileştirilmiş koordinatların belirlenmesi amacıyla, öngörülen koordinat sisteminde geçici koordinatları hesaplanan mülkiyet ve detay noktaları ile zemine aplikasyonu veya güncel zemin alım değerleri mukayese edilerek, zemindeki sabit sınırlara göre arazi kontrolü yapılır.

Bu kapsamda, geçici koordinatlar ile zemine yapılan aplikasyon/güncel zemin alımı ile belirlenen sabit sınırlara göre yapılan ölçülerle elde edilen koordinatlar, "Sayısallaştırma Çalışmaları Koordinat ve Yanılma Sınırı Hesap Özet Çizelgesi" üzerinde gösterildiği şekilde yanılma sınırları ve konum doğrulukları hesaplanarak karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda, İyileştirilmiş Koordinatlar olarak;

 

 1. Yanılma sınırı içinde kalan noktalarda, zeminde sabit sınıra göre yapılan zemin ölçü değerleri,
 2. Yanılma sınırı dışında kalan ve herhangi bir hata tespit edilemediğinden plandaki sınırları esas alınması gerekenler ile zeminde sınırları belirsiz noktalarda dönüşüm parametresi ile elde edilen koordinat değerleri,
 3. Yanılma sınırı dışında kalmakla birlikte, zeminde belirgin ve sabit sınırlarla ölçü ve sınırlandırma hatasından kaynaklı uyumsuzluk tespit edilen parsellerde, büro ve zeminde yapılacak çalışmalarla sayısallaştırma sürecinde düzeltilmek üzere mevcut durum ve düzeltmeyi gösterir krokisi ile birlikte raporlanarak (*Örnek Rapor: Sınırlandırma-Ölçü Hatası Düzeltme Raporu), Ada Sayısallaştırma Raporu ekinde muhafaza edilen düzeltme sonucu belirlenen koordinat değerleri esas alınır.

* Sınırlandırma hataları olarak:

- Taşınmaza kadastro sırasında uygulanan kayıt sınırlarının sabit sınır niteliğinde olması ve halen zeminde mevcut olmasına karşın buna aykırı sınırlandırma yapılmış olması,

- Arazide değişmeyen sınır olduğunu gösteren demiryolu, kanalet, yol ve benzeri gibi değişmeyen ve sabit sınır niteliğinde olduğunu kesin olarak gösteren yapı ve tesisler bulunduğu ve bu yapı ve tesisler krokisinde gösterilmiş olduğu halde, ölçü yapılırken bu sınırlara uyulmamış olması,

- Kadastro öncesine ait tapu krokisine aykırı olarak ya da hatalı kroki ve plân esas alınarak, sınırlandırma hatası yapılmış olması,

- Parsel cephe hattında kırıklar bulunduğu halde düz geçirilmiş ya da düz olduğu halde, kırık noktalı geçirilmiş olması,

- Birbirine sınır olması gereken taşınmazlar arasında binmeler ya da boşluklar olması,

- Fotogrametrik haritalara dayalı kadastro çalışmalarında, parsel sınırı teşkil etmeyen çizgiler esas alınarak sınırlandırma yapılmış olması,

Halinde tescilli belgeleri, varsa tespit tarihinden önce üretilmiş hava fotoğrafı, fotogrametrik harita gibi haritalar ile yararlanılabilecek diğer bilgi ve belgeler üzerinde zeminde ve büroda gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmak suretiyle sınırlandırma hatası düzeltilmelidir.

Arazide yapılacak incelemede Zemin İnceleme Tutanağı tanzim edilerek, muhtar ve bilirkişilerden sınırda kadastrodan sonra bir değişiklik olup, olmadığı sorgulanmalıdır.

Orman, mera, kamu taşınmazları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki genişletmeye elverişli yerlere sınırı olan taşınmazlar ile kadastrosu ya da kadastro sonrası sınırları hükmen belirlenerek kesinleşmiş olan parsellerdeki sınırlandırma hataları düzeltilemez.

Sınırlandırma hatası düzeltmesiyle, yeni bir parsel oluşturulmamalıdır.

 1. Sayısallaştırma yöntem ve aşamalarını açıklayıcı mahiyette, Ada Sayısallaştırma Raporu tanzim edilerek, imzalanır. Ekleri ile birlikte düzeltme raporları ekinde muhafaza edilir.

 

4-     Yüzölçüm hesapları, karşılaştırma ve hataların düzeltilmesi (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 15).

İyileştirilmiş ve dönüştürülmüş koordinatlarla parsel ve irtifak haklarının yüzölçümleri hesaplanarak, Sayısallaştırma Yüzölçüm Karşılaştırma Cetveli üzerinde gösterilir. Cetvelin tanziminde:

 1. Yanılma sınırı içinde kalan alan farklılıklarında, sayısallaştırma çalışmaları sonucunda öngörülen koordinat sisteminde hesaplanan yüzölçümleri esas alınır.
 2. Yanılma sınırı dışında kalan alan farklılıklarında, 3402/11 maddeye göre ilan ile kesinleşmek üzere sayısallaştırma çalışmaları sonucunda hesaplanan öngörülen koordinat sisteminde hesaplanan yüzölçümleri esas alınır. Büro ve zeminde yapılacak çalışmalarla düzeltmenin mahiyetine göre (Ölçü, sınırlandırma, tersimat, hesaplama, hesaplama tekniği ve teknoloji farklılığı, evrakına aykırı tescil) mevcut durum ve düzeltmeyi gösterir krokisi ile birlikte raporlanarak, Ada Sayısallaştırma Raporu ekinde muhafaza edilir.
 3. Davalı olması sebebiyle yüzölçüm hanesi boş olan parsellerin yüzölçümleri, çizelgelerde gösterilmeyerek, çizelgelerin Düşünceler sütununda davalı olduğu belirtmesi yazılır.
 4. Tapu kaydı veya iktisap tarihindeki zilyetlik esaslarına göre sınırlandırılan taşınmazlarda yanılma sınırı dışında tespit edilen farklılıklar, 3402/41 madde Uygulama Yönetmeliğinin 9. maddesi “Tapu kaydı miktarına göre veya iktisap tarihindeki zilyetlik esaslarınca miktar üzerinden edinilerek sınırlandırılmış taşınmazlarda tescilli duruma göre yüzölçüm hataları ve miktar fazlalıkları tespit edilmesi halinde, beyanlar hanesinde belirtme yapılır ve hükmen çözüm yoluna gidebilecekleri hususunda ilgili taşınmaz maliki ve maliye kuruluşuna duyuruda bulunulur” hükmü doğrultusunda taşınmaz hesaplanan yüzölçümüyle işlem görerek, çizelgelerin Düşünceler sütununda “Taşınmazın …. M2 miktar fazlası bulunmaktadır” şeklinde belirtme yapılır ve hükmen düzeltme yoluna gidebileceklerine dair mahalli maliye kuruluşu ve malike yazılı bildirimde bulunulur.
 5. Orman, mera, kamu taşınmazları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki genişletmeye elverişli yerlere sınırı olan taşınmazlar ile kadastrosu ya da kadastro sonrası sınırları hükmen belirlenerek kesinleşmiş olan parsellerdeki sınırlandırma hataları düzeltilemez.
 6. Sayısallaştırma çalışmaları sırasında; ilgili mevzuatınca dağıtıma tabi tutulmak suretiyle tescil edilmiş olan parsellerde, yanılma sınırı dışındaki yüzölçüm hataları, ölçü, çizim hataları ve herhangi bir teknik sebeple kayıklık ve/veya dönüklük tespit edilmesi halinde bu dağıtım uygulaması sonucu tescil edilmiş parselasyon planları kapsamında değerlendirme ve düzeltme yapmaları bakımından uygulamayı yapan ilgili idaresine kadastro müdürlüğünce onaylı bir raporla bildirilir ve ilgili idaresince ilgili mevzuatına göre düzeltilir; Bu kapsamdaki parseller sayısallaştırma programından çıkarılarak, tapu kütüğünde ve fen klasöründe sayısallaştırma çalışmalarına tabi olduğu ibaresinin terkini sağlanır ve beyanlar hanesinde tespit edilen hatalara ilişkin belirtmeler yapılması temin edilir.
 7. 6292 sayılı “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” un 11 inci maddesinin onuncu fıkrası ile “6831 sayılı Kanuna göre kesinleşmiş ve tapuya tescil edilmiş orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğunun tespiti halinde, orman işletme müdürlüğünce görevlendirilecek en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisi ile kadastro müdürlüğünce görevlendirilecek kontrol mühendisi veya mühendisin iştirak ettirildiği, 3402 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre oluşturulacak kadastro ekibince orman sınır nokta ve hatları orman kadastro tutanakları esas alınmak suretiyle zemine aplike edilir. Tespit edilen uyumsuzluk yukarıda oluşturulan kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilir. Çalışma sonucunda bir zabıt düzenlenir ve bu zabıt ekip görevlileri ile orman ve kadastro mühendisleri tarafından birlikte imzalanır. Düzeltme işlemi 3402 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre yapılacak askı ilanı ile kesinleşir.” hükmü doğrultusunda, sayısallaştırma çalışmaları esnasında daha önce 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince yapılan orman kadastrosu sonucu (zabıt defterine ya da tapu kütüğüne) tescil edilen parsellerde ölçü, hesap, tersimat ve yüzölçümü hataları tespit edilmesi halinde, bu hataların düzeltilmesinde görev yapmak üzere Kadastro Müdürlüğünce Orman İşletme Müdürlüğünden en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin görevlendirilmesi sağlanarak kadastro ekibine iştirak ettirilerek gerekli düzeltme yapılmak suretiyle askı ilanına alınır ve Askı cetvellerinde, düzeltmeye alınan bu parseller için, bilgi amaçlı olarak “6292 sayılı kanunun 11 inci maddesinin onuncu fıkrasına göre düzeltme yapılmıştır.” şeklinde belirtme yapılır.

c- Kontrol, haritaların çizim işleri ve onayı                     

1-     Kontrol (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 16).

Sayısallaştırma çalışmalarının her aşamasında kontrol mühendisi ve diğer teknik elemanları tarafından, Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrol edilerek, birim bazında tutulan kontrol defterine yazılarak izlenir ve tespit edilen hata ve noksanlıkların giderilmesi sağlanır.

2-     Haritaların çizimi ve onayı (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 17).

Genel Müdürlüğümüzün 21.02.2006 tarih ve B091TKG0140001-250.06/56-225 sayılı talimatına uygun olarak, paftaların sayısallaştırma çalışmaları sonucunda öngörülen koordinat sisteminde (ITRF) iyileştirilmiş ve dönüştürülmüş koordinatlarla çizimi ve ITRF karelaj ve koordinat bilgilerinin gösterimi yanı sıra, ED-50 karelajlarının koyu mavi renkle gösterimi ile (x) ve (y) değerlerinin de pafta kenar boşluklarında eksenlerine dik yönde 1.5 mm yükseklikte parantez içerisinde italik olarak rakamlarla yazılmak suretiyle pafta çizimleri yapılır.

Uygulama sahasında önceden ITRF koordinat sisteminde tescilli olan parseller, dolu pafta sisteminde çalışmalar sonucu üretilen paftalara aktarılarak, eski ve yeni paftaları arasında irtibat sağlamak amacıyla, eski paftası/paftanın bölümü taranarak uygun bir yerine “Bu pafta/bölüm yerine …. nolu pafta açıldığından iptal edilmiştir. ../../20..” ibaresi yazılarak imzalanır ve mühürlenir. Bu parseller sayısallaştırma çalışmaları sonucu tanzim edilen çizelge ve askı ilanlarında gösterilerek Düşünceler sütununda “…. nolu yeni paftaya aktarılmıştır” şeklinde belirtme yapılarak gösterilir.

d- Mesai izleme cetvelleri tanzimi

Çalışmalar esnasında Genel Müdürlükçe yayımlanmış olan standartlarına uygun olarak;

1- Aylık Sayısallaştırma Çalışması İş Takip Cetveli,

2- Sayısallaştırma Çalışmaları 3 Aylık İş Takip Cetveli,

3- Yıl Sonu Sayısallaştırma Çalışmaları İş Takip Cetveli,

Tanzim edilerek, aylık, 3 aylık ve yıllık bazda periyodik olarak mesailer ile birlikte Bölge Müdürlüğüne gönderilir.

E- İLANLAR, DAVALI PARSELLER, KESİNLEŞTİRME VE TESCİL

a-Askı ilanları

Sayısallaştırma çalışmaları sonuçlarının bilgilendirme ve askı ilanlarının yapılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 19).

1-     Sayısallaştırma çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben, düzeltmeye konu parsellerde, düzeltmenin şekli Düşünceler sütununda belirtilmek suretiyle Sayısallaştırma Çalışmalarının Bilgilendirme Duyuru Cetveli (Ek-7) tanzim edilerek, pafta ozalitleri ile birlikte ilgili muhtarlık, Kadastro Müdürlüğü/Biriminde 15 gün süre ile bilgilendirme ilanı yapılarak, Maliye ve Orman idaresine yazı ile gönderilir.

2-     Sayısallaştırma çalışmalarının bitirildiğine dair tutanak düzenlenene kadar yapılan itirazlar sonuçları askı ilanında gösterilmek üzere 15 gün içerisinde, sayısallaştırma çalışmalarında çalışan ekipten farklı ve denk olarak eşit sayıda personelden kurulan ekip tarafından inceleme ve değerlendirmesi yapılarak karara bağlanır.

3-     Sayısallaştırma çalışmaları, itirazlar ve düzeltme sonuçlarına dair Sayısallaştırma Askı İlan Cetveli tanzim edilerek, Sayısallaştırma Yüzölçümü Karşılaştırma Cetveli, Ada Rapor Çıktıları ve harita örnekleri 3402 sayılı Kadastro Kanunu’ nun 11. maddesi gereği 30 gün süre ile ilan edilir. İlanla ilgili olarak Sayısallaştırma Askı Cetveli İlanı ve Sayısallaştırma Askı Cetveli İlan Tutanağı tanzim edilir.

4-     Sayısallaştırma çalışmaları sonucu tanzim edilen ilanlarda malikler, güncel tapu kayıtlarına göre gösterilir; Birden fazla malikli parsellerde ise ilk ismin devamında “……. ve müşterekleri/ve iştirakleri.” şeklinde gösterilir. Çalışmalar için harç tahakkuk ettirilmez.

b-Davalı Parseller, sayısallaştırma çalışmalarının kesinleştirilmesi ve arşiv

Askı ilanı süresi tamamlanınca, kadastro mahkemesinden yazılı olarak süresi içerisinde dava açılıp, açılmadığı ve varsa davalı parsellerin listesi yazılı olarak sorulur (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 20).

 

1-     Askı ilanı süresi tamamlanınca, kadastro mahkemesinden yazılı olarak süresi içerisinde dava açılıp, açılmadığı ve varsa davalı parsellerin listesi yazılı olarak sorulur (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 20).

2-     Dava açılmayan kesinleşmiş parseller için, Kadastro Müdürü tarafından kesinleşme tarihi yazılarak onaylanarak tanzim edilen Sayısallaştırma Kesinleşme Cetveli tanzim edilir (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 21).

3-     Davalı parsellerde ise (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 22);

 1. Davalı parsellerin teknik evrakları ve sayısallaştırma çalışmalarına ilişkin evrakların onaylı sureti Kadastro Mahkemesine gönderilir. Gönderilecek evraklar;

-            Tesis kadastrosu pafta ve teknik evraklarının onaylı sureti,

-            Parselin sayısallaştırma çalışmaları ilgili, Ada Sayısallaştırma Raporu, Yüzölçüm Karşılaştırma Cetveli, ada raporu, düzeltme raporu ve ekleri ile tüm teknik evraklarının onaylı sureti,

-            Mahkemece istenecek diğer evraklar olmalıdır.

 1. Davalı parseller listesi tanzim edilir,
 2. Davalı parsellerde kesinleşecek mahkeme kararlarına göre gerekli tesciller yapılır.

4-     Tapu sicilinde düzeltme ve paftalarda belirtme yapılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 23).

 1. Kadastro Müdürlüğünce, Sayısallaştırma Kesinleşme Cetveli ve Davalı Parseller listesi Tapu Müdürlüğüne gönderilir.
 2. Tapu Müdürlüğünce, Kadastro Müdürlüğünün yazısı yevmiye defterine kaydedilmek suretiyle, Sayısallaştırma Kesinleşme Cetveline göre tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılır. Davalı parsellerin beyanlar hanesinde Sayısallaştırma işlemi, ............ Mahkemesinin ……. esas sayılı dosyasında davalıdır.” belirtmesi yapılır,
 3. Kesinleşen parsellerin tapu sicili ile fen klasöründeki sayısallaştırma uygulamasına tabi olduğuna ilişkin belirtmeler terkin edilir.

5-     Sayısallaştırma yapılan birime ait eski ve yeni paftalarda belirtme yapılması (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 24);

 1. Sayısallaştırma çalışmalarına tabi tutulan haritaların alt kısmına "Bu harita veya haritadaki taralı bölüm, 3402 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre sayısallaştırılarak yerine, .......... numaralı harita veya haritalar düzenlenmiştir." ibaresi yazılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından onaylanır,
 2. Sayısallaştırma sonucu düzenlenen haritaların alt kısmına, "Bu harita, 3402 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine göre yapılan sayısallaştırma sonucunda ....... nolu haritanın/ haritaların veya haritadaki taralı bölümün yerine düzenlenmiştir." ibaresi yazılarak kontrol mühendisince imzalanır ve kadastro müdürü tarafından “TASDİK OLUNUR. ../../20..” ifadesi yazılarak imza ve onaylaması yapılır.
 3. Sayısallaştırma çalışmaları sonucuna göre yeni fen klasörleri düzenlenir. Çalışmalara ait harita ve teknik belgeler muhafaza edilir.

6-     Arşivleme (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 25);

 1. Kadastro Müdürlüğünce Sayısallaştırma sonucu üretilen haritaların sayısal bilgileri, ada rapor çıktıları ve fen klasörü örneği; Tapu Müdürlüğünce de parsellerin tapu sicilindeki düzeltmelerini gösteren listeler arşiv ve devir işlerine dair ilgili mevzuata göre Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe gönderilir.
 2. Parsel maliklerinin talebi halinde, yeni durumu gösteren tapu senedi bir defaya mahsus olmak üzere harç tahsil ettirilmeden imza karşılığı verilir.

c-Sayısallaştırma çalışmaları esnasında talebe bağlı hizmetler ve kesinleşmeden sonra tespit edilen hatalar

1-      Sayısallaştırma çalışmaları esnasında, talep edilen bilgi ve belgeler üzerine “3402 sayılı Kanunun Ek-1 inci maddesi uygulamasına tâbidir.” belirtmesi yapılarak ilgilisine verilir ve sayısallaştırma çalışmaları sürecinin tamamlanması beklenmeden teknik mevzuatına göre işlem yapılır (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 28).

2-      Sayısallaştırma çalışmaları kesinleşen parsellerde sonradan tespit edilen hatalar, kadastro teknik mevzuatına göre düzeltilir. (Sayısallaştırma Yönetmeliği mad. 21). Mustafa ÇOLAK / Kontrol Mühendisi (Muğla KM)

 

Haber: İbrahim Uyğur-Nabi Morçiçek-Gaffar Kaymaz